Chúng tôi cam kết với một “Văn Hóa Hợp Chuẩn” ,nơi mà những vấn đề về Sức khỏe, An toàn và Môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Luôn nỗ lực để phát triển, chúng tôi tuân theo hệ thống quản lý Sức Khỏe – An Toàn – Môi Trường (SHE-Q) chuyên nghiệp. Sự cam kết của ban giám đốc đảm bảo luôn mang lại các khóa huấn luyện liên tục nhằm phát triển cho lực lượng công nhân viên, cũng như các cá nhân liên quan đến công ty CP CEA Hương Phong Logistics.

 

Chúng tôi sẽ…

 • Đánh giá thẩm định về sức khỏe, an toàn trong các khâu từ lên kế hoạch, thiết kế và xây dựng
 • Liên tục phát triển và áp dụng các nội quy, nguyên tắc về An toàn – Sức Khỏe, phổ biến đến tất cả nhân viên và cam kết tất cả những yếu tố cần thiết
 • Đảm bảo tất cả nhân viên được tham gia các khóa huấn luyện an toàn phù hợp
 • Phát triển văn hóa an toàn và hiểu biết về sức khỏe trong toàn bộ công nhân viên
 • Chỉ làm việc với các nhà thầu, đối tác chứng minh được kiến thức, hiểu biết về An toàn – Sức khỏe – Môi trường

 

An toàn đối với nhân viên chúng tôi là quan trọng nhất

Chúng tôi cam kết giảm thiểu các tác động môi trường trong các hoạt động của mình bằng cách…

 • Tuân thủ các luật,nghị định, thông tư hiện hành về các vấn đề môi trường
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường theo đúng các yêu cầu, chính sách, quy định cùa khách hàng.
 • Triển khai tất cả các bước thực tế để bảo vệ ô nhiễm và các ảnh hưởng có hại khác
 • Khuyến khích văn hóa nhận thức về môi trường trong toàn thể nhân viên
 • Thành lập các chỉ số đo đạc để đánh giá các tác động mội trường của chúng tôi
 • Thường xuyên trao đổi với các tổ chức truyền thông và cổ đông về các vấn đề môi trường